OV4

Binnen OV4 bieden we de leerlingen hetzelfde programma van het reguliere onderwijs maar op een manier die meer aansluit bij de individuele behoeften van leerlingen met autisme (T9).

Het gaat om een aangepast schools programma binnen onze gewone secundaire school. Hierbij worden dezelfde leerplandoelen nagestreefd als binnen de reguliere werking en worden ook dezelfde getuigschriften behaald. Toch is er binnen de OV4-werking meer ruimte om rekening te houden met de individuele leerling, zijn talenten, mogelijkheden en noden. We zetten in op zowel onderwijs op maat als op inclusie binnen de grotere schoolse context.

We organiseren OV4 voor leerlingen met autisme (T9) in de eerste graad A-stroom, dus in het 1e en 2e jaar.

Wij streven naar inclusie! Aangezien de leerlingen les volgen binnen een gewone secundaire school is dit voor ons een belangrijk streefdoel. Wij redeneren zoveel als mogelijk: ‘gewoon als het kan, speciaal en extra zorg waar nodig’.

De uiteindelijke doelstelling van het schoolse traject is dat de leerlingen les volgen in de reguliere klassen en deelnemen aan de grotere schoolse context. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd met oog voor de individuele noden en krachten van de leerling.

We zien de leerling in al zijn facetten: zijn mogelijkheden, talenten, interesses, achtergrond en evenzeer zijn moeilijkheden en extra noden. We hebben veel aandacht voor het welbevinden door in te zetten op nabijheid.

De leerlingen starten in een eerste leerjaar A in een kleine klasgroep van maximum 8 leerlingen. Ze volgen de meeste lessen in hun vaste klas. Enkel vakken zoals LO, muziek, techniek en beeld vragen een andere vakspecifieke ruimte. In kleine stapjes zullen de leerlingen leren om les te volgen in een grotere klasgroep. Naar het einde van het eerste schooljaar hebben de leerlingen hier reeds stappen in gezet.

In het tweede leerjaar A hebben de leerlingen een halftijds uurrooster met hun klasgroep ‘de kernklas’ en een halftijds uurrooster met een grotere/reguliere klas ‘de inclusieklas’. Voornamelijk worden de hoofdvakken gegeven in de kernklas, zodat ze kunnen genieten van de auti-aanpak en kleinschaligheid bij het verwerken van deze leerstof. Deze klas bestaat uit maximum 8 leerlingen. De andere vakken worden gegeven in de inclusieklas, dit is een vaste klasgroep waarbij de kernklas halftijds zal aansluiten. Dit geeft hen de kans om verder te groeien in het ‘inclusie verhaal’.

We zetten in op duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur binnen onze werking.

De leerkrachten zijn echte vakexperts en brengen hun kennis over met de nodige nabijheid.

De leerlingbegeleiding staat steeds klaar om leerlingen die het moeilijk hebben op te vangen en te begeleiden. We zoeken voor elk probleem samen met de leerling en betrokken leerkracht(en) een oplossing.

Onze orthopedagoog volgt de leerlingen en hun schools traject nauw op. Hun welbevinden en persoonlijke vorming is hierbij steeds een prioriteit. Een positief zelfbeeld is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

Communicatie en ouderbetrokkenheid zijn belangrijke elementen voor onze OV4-werking. We proberen steeds zo goed mogelijk te communiceren met de ouders over onze leerlingen. Onze leerlingen hebben speciale noden en het schools parcours heeft vaak vele uitdagingen. Regelmatig overleg is een belangrijke pijler van onze werking.

We houden er rekening mee dat pauze- en lunch momenten binnen een gewone secundaire school vaak zorgen voor heel wat drukte en prikkels. De leerlingen hebben dus steeds de mogelijkheid om deze momenten door te brengen in een klaslokaal met een vertrouwde leerkracht die toezicht houdt. Wel streven we ernaar dat de leerlingen ook leren omgaan met prikkels, hiervoor stellen we doelen op maat op, om hen hiermee te leren omgaan.

Voor het eerste jaar organiseren we de huiswerkklas op maandag, dinsdag en donderdag om de leerlingen te begeleiden bij het maken van huiswerk en voorbereiden van toetsen. Dit gebeurt in een klein groepje met als begeleiding steeds een vertrouwd gezicht vanuit de OV4-werking.