Wie zijn we

 

 

Als school van de Organisatie Broeders van Liefde hebben we een uitgesproken opvoedingsproject. Maak kennis met ons opvoedingsproject in onderstaande brochure. 

 

Participatie staat hoog op de agenda op onze school. Leerlingen, leerkrachten, ouders bepalen mee de koers van de school  en zijn vertegenwoordigd in de onderstaande participatieorganen.

 

De schoolraad

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee) vertegenwoordigers van drie geledingen: de oudershet schoolpersoneel en de lokale gemeenschap. In het secundair onderwijs worden daarenboven ook nog de vertegenwoordigers van de leerlingen mee opgenomen in de schoolraad. De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raadgevende stem

  

De pedagogische raad

In de pedagogische raad wordt de algemene pedagogische aanpak van onze school besproken. Dat kan gaan over examenregelingen, het stappenplan rond sancties, het schoolreglement, het concreet uitwerken van een pestactieplan, …. De pedagogische raad stelt ook de agendapunten voor de personeelsvergadering op.

De pedagogische raad vergadert 4 keer per schooljaar

 

De leerlingenraad

 

De leerlingenraad is een groep geëngageerde leerlingen die zich vrijwillig inzet om het welbevinden van de leerlingen op school te verhogen. 

Zo organiseerden ze reeds enkele sfeervolle festivals, een 24u lesmarathon ten voordele van levensloop, enkele muzikale middagen tijdens de festivalweek, een warme winterbbq,...

 

Naast al deze leuke activiteiten volgen de leerlingen van de leerlingenraad ook workshops en debatten georganiseerd door de Vlaamse Scholierenkoepel.

Deze groep leerlingen denkt ook mee over het beleid van onze school en geeft advies aan de directie. Enkele realisaties:

- laatstejaars mogen over de middag de school verlaten

- leerlingen hoeven geen rijen meer te vormen, maar mogen direct naar de klas gaan

- voorstellen naar scolarest (schoolrestaurant)

- deelname aan de schoolraad

 

De ouderraad

Alle ouders van onze leerlingen maken automatisch deel uit van de oudervereniging. Deze oudervereniging wordt vertegenwoordigd door de ouderraad, waarvan elke ouder op eenvoudig verzoek lid kan worden. In de praktijk volstaat het om regelmatig aanwezig te zijn op de vergaderingen. De ouderraad vergadert zo'n vijf à zesmaal per schooljaar samen met de directie.

Het dagelijks bestuur staat in voor de coördinatie van de werkzaamheden van de ouderraad. Het dagelijks bestuur bestaat in principe uit een voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast kunnen werkgroepen rond welomschreven thema’s worden opgericht.

De groene leerkracht

De groene leerkracht wordt door de leerling gekozen eind september. Hij/zij is een vertrouwenspersoon bij wie de leerling terecht kan telkens  er behoefte is aan een gesprek over persoonlijke of schoolproblemen. 

  

Het zorgteam

Lore Reyniers

Leerlingbegeleiding
1e en 2e jaar

lore.reyniers@op-weg.net

Luc De Roo

Leerlingbegeleiding
3e tot 6e jaar

luc.deroo@op-weg.net

Griet Hollemaert

Leerlingbegeleiding
3e jaar (D en D/A)

griet.hollemaert@op-weg.net

Chantal Van Rysselberghe

Pedagogisch coördinator

chantal.vanrysselberghe@op-weg.net

 

Een team van leerlingbegeleiders en coördinatoren staan elk moment van de week klaar om grote en kleine problemen van onze leerlingen te helpen oplossen.

De leerlingbegeleiders zijn geen personeelsleden van het CLB, maar van de school. Zij zijn goed bereikbaar en staan dicht bij de leerlingen.

Bij hen kan een leerling terecht als hij/zij:

  • worstelt met een probleem van sociale, emotionele, relationele of familiale aard
  • problemen heeft met studeren
  • gewoon nood heeft aan een luisterend oor of een vraag wil stellen omtrent een bepaald thema.(vb. vrijwilligerswerk, studiebeurs, examencommissie, enz.)

Twijfel niet om contact op te nemen met de leerlingbegeleiders! Zij zijn er om jou bij te staan en willen tijd maken voor jou. Een pasklare oplossing is misschien niet altijd beschikbaar, maar in overleg met jou willen we ons best doen te helpen.

De gesprekken gebeuren in vertrouwen, d.w.z. dat de leerlingbegeleiders heel discreet omgaan met wat leerlingen hen vertellen. Indien het nodig is de directie of andere instanties op de hoogte te brengen dan gebeurt dit steeds in overleg met de leerling.

 

De klastitularisteams

De klastitularis bewaakt het welzijn van alle leerlingen van de klas. Voor alle klasgebonden aangelegenheden kan je bij de klastitularis terecht.

Hij/zij is ook de contactpersoon tussen de klas en de andere leerkrachten of de directie.

Voor de ouders is de klastitularis het aanspreekpunt bij uitstek.

  

De vakleerkracht

De vakleerkracht probeert je zoveel mogelijk bij te leren. Als je moeilijkheden hebt om een bepaald vak te studeren, kan je bij hem/haar terecht met je vragen.

  

Het ondersteunend personeel (secretariaatsmedewerkers)

Het ondersteunend personeel ziet de leerlingen vaak in een niet-klas-situatie. De medewerkers merken dan ook vaak dat een leerling zich afzijdig houdt of gepest wordt. Dan spreken ze die leerling aan of melden ze dat aan de directie of de interne cel leerlingenbegeleiding. 

Het ondersteunend personeel is ook het aanspreekpunt voor praktische zaken (b.v. afwezigheden, kopies, ...)

  

De interne cel leerlingenbegeleiding (iCLB)

Dit is de motor van onze leerlingbegeleiding. Het is de tweede lijn na de leerlingbegeleider/groene leerkracht. De cel verzamelt de signalen van leerkrachten, ondersteunend personeel en klassenraden en zoekt naar de beste begeleiding. Onze school werkt nauw samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Deinze (VCLB). 

 

De school wordt geleid door een directieteam onder leiding van de algemeen directeur.
Elk directielid volgt een beleidsdomein op voor de school en staat in nauw contact met de andere directieleden.

Birger Quintyn

Algemeen directeur

 

Mijn drijfveer is met jonge mensen bouwen aan de maatschappij van morgen, maar ook samenwerken aan de maatschappij van vandaag. Een brede school in de breedst mogelijke zin van het woord!

Katrien De Wit

Directeur schoolorganisatie

 

Door te blijven geloven in jongeren en met hen OP WEG te gaan, wil ik er naar streven dat elke jongere maximale kansen tot ontplooiing krijgt. Daarbij vind ik het belangrijk dat onze school een zorgzame organisatie is waarin iedereen - elke leerling én elke medewerker - zich gewaardeerd voelt.

Thomas Lefere

Pedagogisch directeur

 

.

 

 

We zijn steeds op zoek naar goede, gemotiveerde leerkrachten die de leerlingen maximaal kunnen uitdagen. Denk je dat je profiel past bij onze school en vind je je terug in ons opvoedingsproject? Stuur een e-mail met je cv naar sollicitaties@op-weg.net

Je komt in een dynamische en professionele school terecht waar leerkrachten de ruimte krijgen zich maximaal te ontplooien!

 

Momenteel zijn we op zoek naar

 

Leerkracht Wiskunde-tecnhiek | eerste graad |voltijds Opdracht voor volledig schooljaar